NEEDLES TECHNIQUES

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
216651
0
120
block

Needle

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

turn needle clockwise

turn needle counter clockwise

Nhấp và kéo

in chinese.. turn toward the left

in chinese.. turn toward the right


216652
0
120
none
216653
0
120
none
216654
0
120
none
216655
0
120
none
216656
0
120
none
216657
0
120
none
216658
0
120
none
216659
0
120
none
216660
0
120
none
216661
0
120
none
216662
0
120
none
216663
0
120
none
216664
0
120
none
216665
0
120
none