Native of American

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
601196
0
30
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

what is a hogan? a.people who fish. b.a dome shape home made of bent slapping and birch bark. c. a dome shape home made of mud and sticks

c. a dome shape home made of mud an sticks.

Bạn đã nhận được nó phải không?

601197
0
30
none