My Biology Flashcards

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
114429
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is photosynthesis?

When plants make glucose using sunlight

Bạn đã nhận được nó phải không?

114430
0
120
none