Muscles nerve supply

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
128313
0
120
block

Match the muscles with the nerve supply

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

External obliques

Rectus Abdominus

Erector Spinae

Multifidus

Transverse Abdominus

Internal Obliques

Quadratus Lumborum

Diaphragm

Intercostals

Nhấp và kéo

Lumbar Plexus, T12, L1-3

Spinal

Left & Right phrenic nerves, C3-5, lower 6 intercostal thoracic nerves

Spinal

T5 -T12 Ventral Rami *

thoracic nerves

T5 -T12 Ventral Rami **

T7 - T12, L1 **

T7 - T12, L1 *