Muscle Tissues

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
307196
0
180
block

Match the text blocks.

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

contractile Proteins

Regulatory Proteins

Structural Proteins

Nhấp và kéo

Titin Myomesin

Tropomyosin and Troponin

Myosin amd Actin


307197
0
180
none
307198
0
180
none