Movement of Substances

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
403713
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Definition of Diffusion

Diffusion is the spreading out of particles in any substance of solution.

Bạn đã nhận được nó phải không?