Morfología nominal latina: sustantivos y adjetivos

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
437266
0
60
block

ABLATIVO SINGULAR DE FEMIN-A, -AE:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


437271
0
60
none
437273
0
60
none
437274
0
60
none
437277
0
60
none
437279
0
60
none
437281
0
60
none
437286
0
60
none
437287
0
60
none
437288
0
60
none
437289
0
60
none
437291
0
60
none
437307
0
60
none
437190
0
120
none
437226
0
60
none