Module 4: Toxicology

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
245519
0
30
block

Systemic emetics act by:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
245520
0
30
none
245521
0
30
none
245522
0
30
none
245523
0
30
none
245524
0
30
none
245525
0
30
none
245526
0
30
none
245527
0
30
none
245528
0
30
none
245529
0
30
none
245530
0
30
none
245531
0
30
none
245532
0
30
none
245533
0
30
none