Modern Art History (ART 163) - Quiz 10

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
447677
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Name, artist, period style, and something significant?

Canyon, Rauschenberg, Neo DADA, it incorporates sculpture into canvas-based pieces.Bạn đã nhận được nó phải không?

447678
0
60
none
447679
0
60
none
447680
0
60
none
447681
0
60
none
447683
0
60
none
447684
0
60
none
447686
0
60
none
447687
0
60
none
447689
0
60
none
447690
0
60
none
447691
0
60
none
447694
0
60
none
447695
0
60
none
447697
0
60
none