Model Test : 41

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
821555
0
60
block

What is the meaning of "hang about/around"?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
821556
0
60
none
821557
0
60
none
821558
0
60
none
821559
0
60
none
821560
0
60
none
821561
0
60
none
837189
0
60
none
837190
0
60
none
837191
0
60
none
837192
0
60
none
837193
0
60
none
837194
0
60
none
837195
0
60
none
837196
0
60
none