Model Test : 36

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
621163
0
60
block

সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদ বলে রাষ্ট্রপতির অভিশংসন সম্ভব?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
621164
0
60
none
621165
0
60
none
621166
0
60
none
621167
0
60
none
621168
0
60
none
910704
0
60
none
910705
0
60
none
910706
0
60
none
910707
0
60
none
910708
0
60
none
910709
0
60
none
910710
0
60
none
910711
0
60
none
910712
0
60
none