Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
910336
0
60
block

"অবশেষে" শব্দটির "অব" উপসর্গ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
910337
0
60
none
910338
0
60
none
910339
0
60
none
910340
0
60
none
910341
0
60
none
910342
0
60
none
910343
0
60
none
910344
0
60
none
910345
0
60
none
910346
0
60
none
910347
0
60
none
910348
0
60
none
910349
0
60
none
910350
0
60
none