Model Test : 19

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
655872
0
60
block

এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি অতি সহজেই কোন রোগে আক্রান্ত হতে পারেন?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
655873
0
60
none
655874
0
60
none
655875
0
60
none
639747
0
60
none
655876
0
60
none
639748
0
60
none
655877
0
60
none
639749
0
60
none
655878
0
60
none
639750
0
60
none
655879
0
60
none
639751
0
60
none
655880
0
60
none
639752
0
60
none