Model Test : 12

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
1008640
0
60
block

ক. রেডক্রস প্রতিষ্ঠিত হয় = খ. রোটারি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠিত হয় =

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
1008896
0
60
none
633600
0
60
none
835840
0
60
none
1008641
0
60
none
1008897
0
60
none
633601
0
60
none
835841
0
60
none
1008642
0
60
none
1008898
0
60
none
633602
0
60
none
835842
0
60
none
1008643
0
60
none
1008899
0
60
none
633603
0
60
none