Modal Verbs

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
490127
0
180
block

It's a hospital. You _________ smoke

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


490128
0
180
none
490129
0
120
none
490130
0
120
none
490131
0
60
none
490132
0
120
none
490133
0
120
none
490134
0
120
none