MMEH test

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
312954
0
120
block

match the expensive thing Khedive Ismail did to the date

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Cairo Opera house

National library

Teacher's college

Suez Canal

Nhấp và kéo

1859-69

1869-1871

1870

1871


312955
0
120
none
312957
0
120
none
312958
0
120
none
311996
0
120
none
311997
0
120
none
311998
0
120
none
311999
0
120
none
312000
0
120
none
312001
0
120
none
312002
0
120
none
312003
0
120
none
312004
0
120
none
312005
0
120
none