Mitosis

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
455201
0
120
block

Match the following correctly.

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Saccharomyces

Fibroblasts in culture

Hepatocytes

Nhấp và kéo

<1/year

20 hrs

90-120 mins