Mineral properties

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
75709
0
120
block

Match minerals with their hardnesses

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Halite hardness

Quartz hardness

Calcite hardness

Gypsum hardness

Galena hardness

Pyrite hardness

Hematite hardness

Magnetite hardness

Nhấp và kéo

2-2.5

2.5

2

7

3

6

5-6

6