millitary knowledge 1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
28687
0
60
block

effective range of pistol 9mm?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


28688
0
60
none
28689
0
120
none
28691
0
120
none
28692
0
120
none