migration

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
319960
0
30
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

what is migration?

is the movement of people from one place to another.

Bạn đã nhận được nó phải không?