Midterm Exam - ART 128

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
409343
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What lens do you need for a short perspective but long range?

105mm

Bạn đã nhận được nó phải không?

409344
0
120
none
409345
0
120
none
409320
0
120
none
409321
0
120
none
409322
0
120
none
409323
0
120
none
409324
0
120
none
409325
0
120
none
409326
0
120
none
409327
0
120
none
409328
0
120
none
409329
0
120
none
409330
0
120
none
409331
0
120
none