Mid-Term test

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
27137
0
120
block

What is the difference between qualitative and quantative information?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
27139
0
120
none
27142
0
120
none
27145
0
120
none
27147
0
120
none
27150
0
120
none
27151
0
120
none
27152
0
120
none
27153
0
120
none
27154
0
120
none
27155
0
120
none
27156
0
120
none
27157
0
120
none
27158
0
120
none
27159
0
120
none