Microbiology

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
466470
0
120
block

Describe the shapes of bacteria

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Cocci

Diplococci

Streptococci

Staphylococci

Tetrads

Sacinae

Coccobacilli

Bacillus

Nhấp và kéo

4 cocci in a suwares

Grap-like clusters

Elongated sphere

Sphere

Cube of 8 cocci

Chains

Rod

Pairs


466471
0
120
none
466472
0
120
none
466473
0
120
none
466474
0
120
none
466475
0
120
none
466476
0
120
none
466477
0
120
none
466478
0
120
none
466479
0
120
none
466480
0
120
none
466481
0
120
none
466482
0
120
none
466485
0
120
none
466486
0
120
none