Metallic bonds

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
218449
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What do metallic bonds have?

The free electrons that produce all the properties of metals

Bạn đã nhận được nó phải không?

218453
0
120
none
218455
0
120
none
218458
0
120
none