Metabolic Rate

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
65317
0
120
block

How does metabolic rate change with injury?

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Ebb Stage

Flow Stage

Nhấp và kéo

MR decreases. Insulin resistance to conserve glucose for brain.

Occurring within days of the injury, increased metabolic rate and emphasis on fat metabolism.


65318
0
120
none
65324
0
120
none
65327
0
120
none
65328
0
120
none
65330
0
120
none