Memory - Paper 1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
131211
0
30
block

What are the two different types of memory?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
131212
0
30
none
131213
0
30
none
131214
0
30
none
131215
0
300
none
131216
0
30
none
131217
0
30
none
131218
0
120
none
131219
0
120
none