Memory

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
423641
0
300
block

Match symbols to the element

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Li

Be

Na

Mg

K

Ca

O

F

Cl

He

Ar

Cu

H

B

Al

C

N

Si

P

S

Br

Ne

Zn

Fe

Nhấp và kéo

Floride

magnesium

Sulfur

Copper

bromine

Silicon

Argon

Carbon

Boron

Lithium

Helium

Aluminion

nitrogen

Calcium

sodium

iron

Chlorine

zinc

Potassium

neon

Oxygen

Phosphorus

Beryllium

Hydrogen


423643
0
120
none
423644
0
120
none
423645
0
240
none
423646
0
120
none
423647
0
120
none
423648
0
120
none