Medicine Design

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
58902
0
60
block

In the Material balance equation

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

ni

ni0

Vi

E

Nhấp và kéo

stochiometric number

amount present before the reaction

extent of reaction

amount present after the reaction


58903
0
120
none
58905
0
120
none
58907
0
150
none
58909
0
120
none
58912
0
120
none
58914
0
60
none
58917
0
120
none
58919
0
60
none
58009
0
60
none
58525
0
120
none
58526
0
180
none
58527
0
120
none
58036
0
60
none
58299
0
240
none