medical historey

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
222843
0
270
block

match the dates to the medical era's

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

medieval england

medieval renainssance

modern britain

Nhấp và kéo

1500-1700

1250-1500

1900 - present


222844
0
120
none
222845
0
120
none
222846
0
120
none
222847
0
120
none
222848
0
120
none
222849
0
120
none
222850
0
120
none