MCQ for IBBI

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
461092
0
30
block

Arithmetic Mean is ________ affected by extreme values

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
461099
0
30
none
461101
0
30
none
461102
0
30
none
461116
0
60
none
461119
0
60
none
461121
0
60
none
461124
0
30
none
461125
0
30
none
461126
0
30
none
461128
0
30
none
461130
0
26
none