MB LN20

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
134480
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is fueling reactions?

fueling reactions are the reactions that convert energy from an organism's energy source into ATP

Bạn đã nhận được nó phải không?