Mauricio's Menu

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
437614
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Pomodoro Fresco Bruschetta

Vine-ripened Tomatoes, feta cheese, black olives, herbs, balsamic vinegar, extra-virgin olive oil. Served with crostinis.

Bạn đã nhận được nó phải không?

437615
0
120
none
437616
0
120
none
437617
0
120
none
437618
0
120
none
437619
0
120
none
437620
0
120
none
437621
0
120
none
437622
0
120
none
437624
0
120
none
437625
0
120
none
437626
0
120
none
437627
0
120
none
437628
0
120
none
437629
0
120
none