Mathematics (Algebraic Expressions)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
113896
0
120
block

Question 1: | 3x - 2 | = 8 and | x + 1 | = 1 What value of x satisfies both equations above?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)