Mathematics

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
19598
0
1200
block

Joe spends $40 and buys 14 tickets. Adult tickets cost $4 and child tickets cost $2. How many of each kind?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)