Math final

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
81081
0
180
block

Match end numbers with divisibility rule

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

2

4

5

10

6

9

Nhấp và kéo

ends in 0 or 5

Ends in 0

Even number (ends with 0,2,4,6,8)

Divisible by 2 twice

Divisible by 3 and 2

Divisible by 3 twice


81082
0
120
none