Materials Quiz

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
438210
0
60
block

The strength of a concrete is found to be 50 MPa at 28 days’ age, Estimate the strength at the following days?

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

3 days

7 days

14 days

15 days

28 days 90%

Nhấp và kéo

30%

60%

40%

75%