Matching Test

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
516331
0
180
block

test matching

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

Nhấp và kéo

l2

n2

g2

m2

a2

b2

i2

h2

c2

d2

k2

j2

e2

f2