Manuf pharm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
584448
0
30
block

The disintegration medium for plain uncoated tablet is:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
584449
0
30
none
584450
0
30
none
584451
0
30
none
584196
0
15
none
584452
0
30
none
584197
0
15
none
584453
0
30
none
584198
0
15
none
584454
0
30
none
584199
0
15
none
584455
0
30
none
584200
0
15
none
584456
0
30
none
584201
0
15
none