Mammography Registry

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
82442
0
120
block

Manual compression in mammography

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
82698
0
120
none
83210
0
120
none
82443
0
120
none
82699
0
120
none
83211
0
120
none
82444
0
120
none
82700
0
120
none
82445
0
120
none
82701
0
120
none
83213
0
120
none
82446
0
120
none
82702
0
120
none
82191
0
120
none
82447
0
120
none