Makroöonomie

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
363779
0
120
block

Das BNE entspricht dem Volkseinkommen, sofern

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
363772
0
60
none