Making salts

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
220296
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Metals react with acids to give salts, what is the formula?

Acid + Metal - Salt + Hydrogen

Bạn đã nhận được nó phải không?

220297
0
120
none
220299
0
120
none
220300
0
120
none
220301
0
120
none
220302
0
120
none
220303
0
120
none
220304
0
120
none
220305
0
120
none
220306
0
120
none
220307
0
120
none
220308
0
120
none
220309
0
120
none
220310
0
120
none
220311
0
120
none