Major Evolutionary Patterns

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
23097
0
60
block

What is parallelism?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


23101
0
60
none
23105
0
60
none
23106
0
60
none
22877
0
60
none
22878
0
60
none
23140
0
60
none
23142
0
60
none
23144
0
60
none
23148
0
120
none