Madrigal 21-30

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
413149
0
1200
block

(21) He smoked

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
413150
0
720
none
413151
0
600
none
413152
0
540
none
413153
0
600
none
413154
0
720
none