Lothian Antibiotic Guidelines

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
145956
0
120
block

First line treatment for mild cellulitis?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
145957
0
120
none
145958
0
120
none
145959
0
120
none
145960
0
120
none
145961
0
120
none
145962
0
120
none
145963
0
120
none
145964
0
120
none
145965
0
120
none
145966
0
120
none
145967
0
120
none
145968
0
120
none
145969
0
120
none
145970
0
120
none