lone survivor quiz

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
22620
0
70
block

which part did the people on the left get reacted by?

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Marcus Lutrell

Micheal Murphy

Danny Dietz

Matt "Axe" Axelson

Nhấp và kéo

Ben Foster

Mark Wahlberg

Emile Hirsch

Taylor Kitsch


22621
0
70
none
22622
0
120
none