Logica naval Parte 1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
372310
0
180
block

Une cada conectiva logica con su signo.

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Bicondicional

Conjuncion

Negacion

Condicional

Nhấp và kéo

^

<->

~

->