Local Anesthesia : Practice question : Part 4

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
517196
0
180
block

Aspiration of the needle is important to determine if

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
517197
0
120
none
517199
0
120
none
517200
0
120
none
517203
0
180
none
517209
0
180
none
517211
0
180
none
517212
0
180
none
517215
0
180
none
517216
0
120
none