Living Organisms

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
501930
0
60
block

What are the characteristics of living organisms?

Điền vào chỗ trống  

(0/0)Movement

Respiration

Sensitivity

Growth

Reproduction

Excretion

Nutrition