living and non living things

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
115048
0
25
block

Match living things and non living things

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

1. Boy (Human)

2. Roses (Plant)

3. Chair

4. Wall

5. Computer

6. Cat (Animal)

7. Goat (Animal)

8. Father (Human)

9. Nara (Tree)

10. Pencil

Nhấp và kéo

d. Girl (Human)

a. Table

e. Dog (Animal)

g. Mother (Human)

i. Ipil-Ipil (Tree)

j. Paper

h. Carabao (Animal)

c. Santan (Plant)

f. Cellphone

b. Bag