Liver Disease and Hepatitis

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
359239
0
120
block

Liver

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Oxygenated blood enters via

Nutrient blood enters via

Blood leaves via

Nhấp và kéo

Hepatic vein

Hepatic portal vein

Hepatic artery


359241
0
120
none
359246
0
120
none
359248
0
120
none
359249
0
120
none
359250
0
120
none
359252
0
120
none
359254
0
120
none
359257
0
120
none
359259
0
120
none